:: Strzelnica ::

Nasza strzelnica to obiekt kryty znajdujący sie przy ulicy Powstańców
Warszawskich 28...

REGULAMIN STRZELNICY
L SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ
1. Broń palną na strzelnicy przenosi się rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną w kaburze, pokrowcach
lub kasetach przeznaczonych do przenoszenia broni.
2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzelniczym lub treningowym tylko na polecenie
prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
3. Wszelkie czynności związane z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w
kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się,
przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz zabezpiecza.
7. W przypadku zacięcia lub niewypału należy skierować broń
wylotem lufy w kierunku pola strzału (tarczy) i rozładować.
8. Każde zacięcie lub niewypał należy zgłosić
prowadzącemu strzelanie i stosować się do jego poleceń.
9. Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do innych przedmiotów niż
tarcze strzeleckie, popery oraz celowania lub strzelania do ludzi lub zwierząt.
10. Zabrania się pozostawiania broni na stanowisku strzeleckim lub poza nim bez
dozoru nawet gdy ta znajduje się w futerale, pudełku czy torbie sportowej zawodnika.
II. SPSÓB ZACHOWANIA SIĘ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA STRZELNICY
1. Prowadzący strzelanie wyznacza stanowiska strzeleckie korzystającemu ze strzelnicy.
2. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
3. Zabrania się wychodzenia przed stanowiska strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
4. Korzystający ze strzelnicy z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej
obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
5. Po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ OGIEŃ” wydanej przez prowadzącego strzelanie
lub inną osobę (trenera, sędziego) należy natychmiast rozładować i odłożyć broń w
bezpieczne położenie.Ładowanie i strzelanie może być wznowione po odpowiedniej komendzie prowadzącego strzelanie.
6. Na strzelnicy zabrania się:
^
A/ osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska
strzeleckie oraz styczności z bronią
B/ używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy bez zgody jej użytkownika.
C/ spożywania alkoholu lub środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób
będących pod ich wpływem
7. Osobę naruszającą regulamin usuwa się ze strzelnicy.

Regulamin opracowano w P.P.H.U. „KRAGAL" na podstawie wzorcowego
Regulaminu Bezpiecznego Funkcjonowania Strzelnic stanowiącego załącznik
do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 15 marca 2000 r. oraz w oparciu postawienia
Regulaminu Strzelań Sportowych P.Z. S. S w Warszawie
Bytom dnia 2000 03 22